Stropní dutinový panel SPD 215/600/7800 mm

Popis produktu

1622,4 kg

 

Železobetonové stropní dutinové panely 215 a 235 mm jsou plošné stavební dílce sloužící k vytváření stropních konstrukcí bytových, občanských a průmyslových staveb. Jejich rozměry a tvary jsou charakterizovány potřebami konkrétní budovy.

Stropní panely tl. 215 mm jsou vyráběny v šířkách 590, 890 a 1190 mm a délkách do 6200 mm, panely tl. 235 mm jsou vyráběny ve stejných šířkách a délkách do 6800 mm. Panely mohou mít kolmá, šikmá či jinak tvarově upravená čela. Lze je rovněž vyrábět vložením horní výztuže jako konzolové prvky balkónů apod. Pro vytvoření prostupů např. pro komínová tělesa či instalační šachty je možno provézt v panelu boční výřezy a to až do hloubky 450 mm od boční hrany panelu v závislosti na šířce, délce a zatížení daného prvku. Tyto výřezy se provádějí během výroby. Menší prostupy je možno provést provrtáním či opatrným prosekáním v místě dutin, jejich průměr je 152 mm. V případě zvýšeného zatížení stropního panelu např. sloupkem krovu, nosnou stěnou apod. je každý takový prvek individuálně staticky posouzen a na základě tohoto statického výpočtu vyroben.

Prvky jsou manipulovány, skladovány a montovány ve vodorovné poloze a jsou opatřeny závěsnými oky pro běžné vázací prostředky.

Stropní panely jsou vyráběny z betonu C 25/30 a betonářské oceli jakosti 10 505 v kovových formách, dolní pohledová plocha je vytvořena obtiskem kovové podlože, horní plocha panelu je zhutněný beton upravený hladítkem, drsnost této horní plochy není na závadu.

Rozměrové tolerance u stropních panelů činí ±5 mm u tloušťky prvku, ±5 mm u šířky prvku a ±10 mm u délky prvku. Průhyby prvků jsou odvislé od rozměru prvku a jeho zatížení a jsou v souladu se závaznými požadavky na tyto prvky.

Požární odolnost stropních dutinových panelů - REI 90.

 

Montáž stropu z dutinových panelů

 

Pro úspěšné provedení montáže stropní konstrukce pracovníky naší firmy je nutno zajistit ze strany objednatele především dostatečnou únosnost a rovinnost konstrukcí, na něž jsou stropní panely ukládány. Dále je nutno zajistit dopravní obslužnost staveniště a příjezdových komunikací pro techniku zhotovitele, což jsou především nákladní návěsy délky ložné plochy 13,6 m o celkové hmotnosti 40 t a autojeřáby AD 28.

Montáž panelů se provádí dle kladecího plánu na připravené nosné konstrukce do lože z cementové malty nebo ze suchého cementu. Délka uložení panelů na pevnou část podkladní konstrukce je běžně 150 mm, nejméně však 100 mm. Kratší uložení je možné jen po schválení statikem.

Před zatížením stropu je nutno provést zálivku stykových spár a zmonolitnění stropních dílců s okolními navazujícími konstrukcemi. Před vlastní zálivkou je třeba spáry zbavit nečistot a mírně navlhčit. Betonová zálivka musí odpovídat betonu třídy C 16/20 s maximální velikostí zrna 4 mm - velmi měkká konzistence. Zálivku je potřeba zhutnit vibrátorem, popř. dřevěným beranidlem apod. Provedenou zálivku je třeba s ohledem na klimatické podmínky ošetřovat po dobu 2 až 3 dnů. V případě, že je se zálivkou spár prováděn betonový věnec, doporučuje se utěsnit dutiny panelů pro zabezpečení dokonalého zhutnění betonu věnce. Vzhledem k tomu, že kvalita provedení zálivek je důležitá pro další chování stropní konstrukce, je nutno věnovat provedení zálivky zvýšenou pozornost. Stropní konstrukci lze zatížit až po vyzrání zálivky, kdy již nedojde k jejímu možnému porušení.

Stropní dutinové panely jsou určeny do vnitřního prostředí budov jako konstrukční prvky, které jsou opatřovány další povrchovou úpravou podhledu - omítkou, popř. pouze úpravou stěrkou, nástřikem apod. Na vrchní část panelu navazují další konstrukce dle dané konkrétní skladby.